ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Érvényesség kezdete: 2019.05.01.

 1. Hatály

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a www.alitas.eu honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) keresztül közvetített sétarepülés, élményrepülés tesztvezetéssel, bemutató repülési szolgáltatást (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) 2019. május.01-t követően megrendelő és azt igénybevevő ügyfél (a továbbiakban: „Ügyfél”), valamint a szolgáltatást nyújtó (a továbbiakban: „Szolgáltató”) és az abban közreműködő személyek között létrejövő jogviszonyokat szabályozza. Az ÁSZF és az ajánlatban megadott egyedi feltételek együttesen határozzák meg a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos feltételeket.

 1. A Szolgáltatás leírása

2.1. A Szolgáltatás kisgépes repülés, amelyre előre meghatározott és a Honlapon ismertetett vagy a Szolgáltatóval egyedileg egyeztetett más útvonalakon van lehetőség.

2.2. A Szolgáltatás ára a repülőgéptípustól és útvonaltól függően változik, a mindenkori aktuális árakról a Honlap nyújt tájékoztatást.

2.3. A Szolgáltatást Merkair Kft. (2133 Sződliget, Vasúti fasor 29.), illetve az általa megbízott közreműködő személy nyújtja.

 1. A Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésének feltételei

3.1. A Szolgáltatásról az Ügyfél az repules.alitas@gmail.com email címen vagy a Honlapon megadott telefonszámon kérhet ajánlatot. Az ajánlatkérésnek tartalmaznia kell a szolgáltatásra vonatkozó konkrét adatokat (megrendelő neve, címe, email és telefonos elérhetősége, a választott útvonal és gép megjelölése, a szolgáltatást igénybe vevő megajándékozott neve, az igénybevétel tervezett vagy lehetséges időpontja(i) stb).

3.2. Az ajánlatkérés alapján a Szolgáltató elkészíti ajánlatot, amelyet emailben küld meg az Ügyfélnek a jelen Általános Szerződési Feltételekkel együtt, amely a szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Szolgáltató ajánlati kötöttsége 15 napig tart.

3.3. Az Ügyfélnek megküldött ajánlat és ÁSZF együttesen a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 526.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) által

előírt szerződéskötés előtti tájékoztatásnak és írásbeli megerősítésnek minősül.

3.4. Az ajánlat elfogadásával a szerződés az ajánlatban megadott feltételek mellett és az ÁSZFre is kiterjedő tartalommal automatikusan létrejön.

3.5. A szerződés létrejöttét követő 15 napon belül, de legkésőbb a Szolgáltatás igénybevételének napjáig a Szolgáltatás árát banki átutalással vagy a Szolgáltatóval történt egyeztetés alapján készpénzes befizetéssel kell rendezni Az átutalást Merkair Kft.  MKB Bank 10300002-10587781-49020017 számlájára kell teljesíteni az ajánlatban megadott egyedi azonosítónak a közlemény rovatban való feltüntetésével.

3.6. ÁFAs számla igény esetén a megrendelésben szükséges megadni a számla kiállításához szükséges adatokat.

3.7. A megvásárolt Szolgáltatásra vonatkozó igény esetén az Ügyfél által megadott névre szóló, színes A/4es méretű voucher a banki visszaigazolás beérkezése után PDF formátumban megküldésre kerül a megrendelő által megadott email címre.

 1. A távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 526.) Korm. Rendelet releváns rendelkezéseinek való megfelelés

4.1. Jelen ÁSZF a Szolgáltató fenti 3.2. pont szerinti ajánlatával együtt tartalmazza: Korm. rendelet) által előírt tájékoztatást, azaz

4.1.1. a Szolgáltató nevét és címét (ÁSZF 2.3. pontja);

4.1.2. a szerződés tárgyának lényeges jellemzőit (ÁSZF 2.,6. pontja és az ajánlat);

4.1.3. a fizetés és teljesítés feltételeiről (ÁSZF 3.4. és 6-9. pontjai);

4.1.4. az elállás jogáról (ÁSZF 5. pontja);

4.1.5. az ajánlati kötöttség idejéről szóló tájékoztatást (ÁSZF 3.2. pontja);

4.1.6. a Szolgáltatás árát (ajánlat ).

4.1.7. az elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit (ÁSZF 5. pontja); valamint

4.1.8. a Szolgáltató címét, ahol az Ügyfél panaszait érvényesítheti (ÁSZF 12. pont).

 

 1. Az elállás jogának gyakorlása

5.1. Az Ügyfél a szerződéskötés napjától számított 14 nap elteltéig indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.

5.2. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Ügyfél nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

5.3. Elállás esetén az Ügyfél által kifizetett összeg haladéktalanul, legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatérítésre kerül.

5.4. Az Ügyfél elállási jogát nem gyakorolhatja, amennyiben az elállási határidő lejárta előtt a Szolgáltató a teljesítést az Ügyfél beleegyezésével megkezdte.

 

 1. A Szolgáltatás érvényességi időtartama

6.1. A voucher a Szolgáltatás ellenértékének megfizetése napján válik érvényessé és egy, azaz 1 naptári évig váltható be.

Kivéve azon voucherek, amely fizetése kupon/bonusszal történt. Ezen voucherek csak vocheren feltüntetett érvényesség dátumáig használható fel. Ez a kupon/bonuszon már meghatározott dátum, kevesebb mint 1 év

A lejárati időt követően csak új voucher vásárolható meg. A érvényességi időn belül lehet igényelni a voucher felhasználási idejének meghosszabbítást. A voucher maximum 1 naptári évvel hosszabbítható meg különbőztet megfizetésével, melynek mértékét a meghosszabbításkor a voucher kibocsájtója határozza meg.

6.2. A voucher bal alsó részén található a voucher érvényességének határideje. A voucher egyedi azonosítója a voucher jobb alsó részén található, amely sorszámának első két számjegye a kibocsátás évét, második két számjegye a hónapját, utolsó két számjegye az adott hónapban kiállított voucher sorszámát jelöli.

A kupon/bonusszal vásárolt voucher sorszáma megegyezik a kupon/bonusz kódját megegyezik.

6.3. A kinyomtatott vouchert a Szolgáltatás igénybevétele előtt be kell mutatni és a pilóta részére át kell adni. Voucher hiányában a Szolgáltatás nyújtására nincs mód.

6.4. A voucher – akár a névre szóló is – szabadon átruházható. Aki az egyedi sorszámmal ellátott kinyomtatott vouchert bemutatja, a Szolgáltatás igénybevételére jogosultnak tekintendő. A Szolgáltató nem vizsgálja a vouchert bemutató személy Szolgáltatás igénybevételére történő további jogosultságát. A Szolgáltatást ténylegesen igénybevevő személyeknek a repülése megkezdése előtt a jelen ÁSZF melléklete szerinti nyilatkozatot alá kell írniuk, ez a repülés megkezdésének a feltétele. Az Ügyfél kötelezettsége és felelőssége, hogy a Szolgáltatást ténylegesen igénybevevő személyeket a jelen ÁSZF és a szerződés tartalmáról, a szükséges mértékben tájékoztassa.

6.5. A voucher a Szolgáltatás egyszeri igénybevételére jogosít.

6.6. Amennyiben az Ügyfél a szerződésben foglaltakhoz képest eltérő útvonalon kívánja a Szolgáltatást igénybe venni, azt megteheti, amennyiben igényét legkésőbb 24 órával  lefoglalt időpontot megelőzően az repules.alitas@gmail.com email címen vagy a Honlapon megadott telefonszámon jelzi és az új útvonalról az ügyintézővel megállapodik. Az útvonalak eltérő árára tekintettel a korábbi és az új útvonalra vonatkozó árkülönbözet megfizetését legkésőbb a helyszínen a Szolgáltatás nyújtása előtt rendezni kell.

6.7. A Szolgáltatás egyébként pénzre nem váltható és a voucher vételárából pénz semmilyen esetben nem jár vissza (pl. útvonal módosítás vagy a Szolgáltatás listaárának esetleges csökkenése esetén sem).

 1. A Szolgáltatás igénybevételének időpontja

7.1. A Szolgáltatás érvényességének időtartamán belül a Szolgáltatás igénybevételére időpont foglalásával kerül sor.

7.2. Időpontot foglalni az repules.alitas@gmail.com email címen vagy a Honlapon megadott telefonszámon a Szolgáltató ügyintézőjével történő egyeztetésen keresztül lehet. Az egyeztetett időpontot a felek emailben rögzítik, az csak a másik fél visszaigazolásával válik kölcsönösen elfogadottá.

7.3. Az időpont foglalását célszerű időben elintézni. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha az érvényességi idő lejárta előtt már nem áll módjában időpontot felajánlani.

7.4. A Szolgáltatás igénybevételének egyeztetett időpontja előtt 20 perccel célszerű az Ügyfélnek megérkeznie a repülőtérre.

7.5. Amennyiben az Ügyfél nem érkezik meg az előre leegyezetett időpontot követő 1 órán belül és ezt megelőzően legalább 48 órával a megbeszélt időpontot megelőzően nem menti ki magát az repules.alitas@gmail.com címre küldött emailben, akkor a voucher felhasználtnak minősül.

 

 1. A Szolgáltatás igénybe vételének helyszíne

8.1. Az induló repülőtér a Gödöllői, Budaörsi repülőtér.

8.2. Az induló repülőtér változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja.

8.3. Az időjárási és/vagy repülésbiztonsági szempontokra is tekintettel a pilóta dönt a Szolgáltatás lebonyolíthatóságáról. A pilóta döntése alapján időjárási és/vagy repülésbiztonsági kockázatokra tekintettel elmaradt Szolgáltatás nyújtására ennek megfelelően más előre egyeztetett időpontban kerül sor a voucher érvényességi időtartamán belül.

 

 1. A Szolgáltatás igénybe vételének speciális feltételei

9.1. A Szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő személynek általános egészségi és utazóképes állapotban kell lennie (egyes esetekben, előzetes egyeztetés után kivételek tehetők, erről a Szolgáltató dönt), továbbá köteles betartani a vonatkozó repülőtéri és repülésbiztonsági szabályokat (http://pilotlicence.hu/wp-content/uploads/lhgd_rep_l_t_rrend_2.pdf, http://pilotlicence.hu/wp-content/uploads/lhbs_rep_l_t_rrend_2.pdf) .

9.2. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatás igénybe venni kívánó személy egészségi állapotában fennálló problémáról, amely a repülés szempontjából lényeges információ (pl. de nem kizárólagosan epilepszia, cukorbetegség, mozgáskorlátozottság, szívbetegség) a repülést megelőzően a Szolgáltatónak tájékoztatást adni, valamint repülésbiztonsági okokra tekintettel jelezni, amennyiben a testsúlya meghaladja a 100 kg-ot. A Szolgáltatás igénybevétele szempontjából a tájékoztatási kötelezettség repülésbiztonsági szabálynak minősül.) 110 kg feletti vendégeket nem tudunk vállalni repülésbiztonság okokból.

9.3. Amennyiben az Ügyfél vagy a Szolgáltatást igénybe venni kívánó személy a Szolgáltatásra vonatkozó fenti 9.1. pont szerinti szabályokat, vagy a

9.2. pont szerinti tájékoztatási kötelezettségét megszegi Szolgáltató, illetve a Szolgáltatást nyújtó pilóta a felszállást megtagadhatja vagy a már folyamatban levő repülést megszakíthatja.

9.4. A Szolgáltatást 2 éves kortól vehető igénybe.

9.5. Öltözködési előírások nincsenek, de ajánlott az időjárásnak megfelelő, kényelmes öltözék és zárt cipő.

9.6. Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevétele előtt eltérően nem nyilatkozik, a Szolgáltatás igénybevételével automatikusan hozzájárul a Szolgáltató által készített a Szolgáltatás nyújtása során készített képek és videók Honlapon, illetve a Honlap Facebook oldalán való megjelenítéséhez. Az Ügyfél a hozzájárulása esetén személyiségi jogainak jelen pont szerinti felhasználások által történő megsértésére nem hivatkozhat.

 

 1. Jogszabályoknak való megfelelés

10.1.A Szolgáltató vállalja, hogy a Szolgáltatás nyújtása a vonatkozó jogszabályok által előírtaknak mindenben megfelel, és az előírt engedélyekkel rendelkező szervezet, repülőgép és pilóta közreműködésével történik.

 

 1. Szolgáltató felelősségének korlátozása

11.1.A Szolgáltató felelőssége a repülés során bekövetkezett balesetekért a Ptk. 314. § re tekintettel a Szolgáltató felelősségbiztosításának mértéig korlátozott, amely tény a Szolgáltatás árának kialakításakor figyelembe lett véve.

11.2.A felelősségbiztosítás feltételei a Honlapon megtekinthetőek.

 

 1. Kapcsolat, panaszérvényesítés

12.1.Az ÁSZFfel és a Szolgáltatással kapcsolatos bármilyen további információt az repules.alitas@gmail.com email címen vagy a Honlapon megadott telefonszámon lehet kérni. A szolgáltatások igénybevétele kapcsán felmerülő panasz kezelése szintén ezen elérhetőségeken keresztül lehetséges. A panaszok kezelése kapcsán mindent megteszünk, hogy az Ügyfelek számára kedvező megoldással záruljanak.

 

 1. Irányadó jog és jogviták rendezése

13.1.A jelen ÁSZFre, valamint a Szolgáltatással kapcsolatban létrejött szerződésre, ezek értelmezésére és teljesítésére a magyar jog irányadó. A felek közötti jogviszonyból eredő jogviták eldöntésére a felek hatáskörtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság és a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.